Chování demografické

chování demografické – chování lidí spojené s demografickou reprodukcí, která se přímo váže k jednotlivým demografickým událostem (početí a rození dětí, sňatky, rozvody, ovdovění, potraty, úmrtí, příp. onemocnění, stěhování). Jako každé chování vychází ch.d. jednak z instinktů a přirozených potřeb, jejichž původ je nutno hledat v biol. a psych. podstatě lidí, jednak ze spol. existence lidí, která se stala jejich druhou přirozeností. 1. Psychobiol. faktory dodávají ch.d. primární impulsy a intervenují do celého jeho průběhu (viz psychoanalýza), kromě toho vytvářejí meze, resp. rámec soc. ovlivnitelnosti (existují biol. hranice plodnosti, délky lidského života atd.). 2. Kult. faktory jsou především morální normy, jejichž původ je většinou v náboženství, které se ale časem mohou měnit v normy právní, dále tradice, zvyky, obyčeje. 3. Mezi soc. ekon. faktory patří možnosti obživy, parametry životní úrovně, podmínky života, ale též populační politika atd. V každé kult. hist. etapě se vytvářejí určité vzory ch.d., resp. modelové situace (např. model rodiny se dvěma dětmi, jediného manželství, ale i rituální sebevraždy starých lidí, zabíjení defektních novorozenců nebo „nadbytečných“ novorozenců ženského pohlaví, vzory antikoncepce apod.). Nicméně každý typ ch.d. má určitý prostor individ. rozhodování v rámci biol. možností a daných soc. kult. norem. Předmětem demogr. i s-gického studia je zvl. rozhodování o počtu dětí a době jejich narození, což je problém tzv. reprodukčního chování. Vesměs se vztahuje k manželským párům, a proto přímo souvisí se sňatky a rozvody, které zároveň plní roli jejich regulačních mechanismů. Závisí též na tzv. populačním klimatu, které je v podstatě tvořeno výše zmíněnými kult., soc. a ekon. podmínkami. Ve společnosti našeho typu existují i páry, které svou plodnost žádným způsobem neomezují, většina se ale snaží regulovat, plánovat porody. Jde o tzv. plánované rodičovství, které se opírá většinou o možnosti antikoncepce, popř. interrupce. Reprodukční chování jednotlivých párů i celých spol. skupin je tedy průsečíkem mnoha vlivů a záměrné vyvolání změny jeho relativně ustálených tendencí a vzorů je velmi obtížné, protože vyžaduje zásahy do klíčových faktorů populačního klimatu při poměrně malých možnostech rychlé kontrolní zpětné vazby (viz též politika natalitní). Ch.d. týkající se umírání, resp. smrti, má zdánlivě velmi malý prostor individ. i spol. regulace, pokud nebereme v úvahu s-gicky často studovaný problém sebevraždy. Ale za ch.d. lze považovat i péči o vlastní zdraví a činnosti s tím související. Mezi podmínky tohoto ch.d. patří úroveň životního prostředí, výživy, zdravotní péče atd. V jistém smyslu je ch.d. nejen chováním jednotlivců, ale i spol. institucí, umožňující rozvinutí individ. chování v té které oblasti demogr. reprodukce.

reproductive behaviour comportement démographique demographisches Verhalten comportamento demografico

Literatura: viz demografie, politika populační.

Zdeněk Pavlík
Alena Vodáková