Podmínky životní

podmínky životní – termín označuje přír. a spol. danosti ovlivňující život člověka nezávisle na jeho vůli a představách a měnitelné pouze v delším časovém intervalu kolekt. aktivitou. K p.ž. patří zejm.: a) fyzické přír. prostředí, dané reliéfem krajiny, klimatem, úživností půdy a surovinovým bohatstvím, vyčerpaností přír. zdrojů a celkovým stupněm devastace krajiny; jde o geogr. a ekologický rozměr p.ž.; b) populace a její genetický, demogr. a kult. základ; jde především o stáří populace, vyrovnanost z hlediska poměru obou pohlaví, o zdravotní stav, narušenost genetického fondu, hustotu, izolovanost od ostatních populací, kultivovanost obyv. (např. gramotnost, početnost populace s vyšším než zákl. vzděláním apod.), kult. odlišnost od ostatního obyv. a jeho etnickou, národnostní a kult. diferencovanost; c) stupeň zprůmyslnění a tech. infrastruktury, technizace, informatizace a komputerizace výroby i každodenního života; d) systém soc., ekon. a polit. vztahů navazující na charakter společnosti, její vývojový stupeň, soc. strukturaci a úroveň výroby (význ. místo má především podoba vlastnických a mocenských struktur); e) akumulované bohatství i aktuální stav příjmů, projevující se v převládajících způsobech spotřeby, využívání volného času (zejm. dovolených a bloků souvislého volna), mzdová, příjmová diferenciace, všeobecné rozdělení chudoby a bohatství; f) ideol. a kult. předpoklady rozvoje života, zahrnující převládající a typické světové názory, náboženství, způsoby šíření ideologie, typ kultury dominující v daném teritoriu apod.; g) úroveň sociální patologie, anomie, soc. konfliktů a napětí, resp. celková úroveň spol. antagonismu. Jednotlivé vrstvy p.ž. nelze chápat izolovaně, ale ve vzájemné souvislosti. Výše uvedený soupis je třeba doplnit i o specif. ukazatele, vyjadřující např. následky války, živelných katastrof i dílčí nerovnováhy mezi jednotlivými skupinami p.ž.

Popis p.ž. je třeba přizpůsobit úrovni analýzy: její obsah je poněkud jiný, pokud zvažujeme život jednotlivce, jiný, pokud jde o způsob života určité lokality nebo celé společnosti. Na úrovni jednotlivce má obvykle význam rozlišovat všeobecné p.ž., vyplývající z charakteru a stupně rozvinutosti lokality, a individ. p.ž., dané soc. postavením rodiny, vlastním zdravotním stavem, kult. úrovní apod. Na úrovni lokality je užitečné doplnit údaje o komparaci s nadřazeným celkem (např. p.ž. okresu s krajem a celým státem). P.ž. nejsou totožné se způsobem života ani s životním slohem a životním stylem, byť se někdy tyto pojmy a obsahy zaměňují. Stejným p.ž. odpovídají obvykle různé způsoby či styly života. P.ž. však limitují typy i mnohost způsobů (stylů) života; některé z nich nemohou na bázi určitých p.ž. vůbec vzniknout nebo se rozvinout do typických a vyzrálých podob. Nejblíže mají k pojmu p.ž. pojmy životní úroveň či životní standard, ani v tomto případě však nejde o identické pojmy.

living conditions conditions de vie Lebensbedingungen condizioni di vita

Jiří Linhart