Eurosocialismus

eurosocialismus – reformistická koncepce socialismu prosazovaná od 70. l. předáky Socialistické internacionály jako alternativa eurokomunismu a především tzv. reálného socialismu. E. měl své zastánce především v social. a soc. demokr. stranách Francie, Itálie, Rakouska, Španělska, Německa, Švédska, Dánska, Holandska. Mezi hlavní představitele e. patřili O. J. Palme, W. Brandt a B. Kreisky. Strany hlásící se k e. byly v řadě zemí stranami vládnoucími nebo alespoň silně ovlivňovaly polit. život ve své zemi. Koncepce e. v zásadě odmítá leninské pojetí třídního boje, proletářské revoluce a diktatury proletariátu, hlásí se k systému více polit. stran, k parlamentní demokracii. V soc. oblasti zdůrazňuje myšlenku sociální spravedlnosti, nikoliv však úplné soc. rovnosti. Akcentuje regulované soukromé podnikání, vícesektorovou ekonomiku a tržní mechanismy kombinované s metodami přímé státní intervence, zahrnující též určité formy plánování. Velká pozornost je věnována redukci majetkových rozdílů (především formou daňových systémů) a programům soc. zabezpečení, zdravotní péči, ochraně životního prostředí, humanizaci práce. Soc. program e. se nejvíce rozvinul ve Švédsku a proto se hovoří o švédském socialismu jako o jednom z modelů moderní organizace společnosti, založeném na státním intervencionismu, myšlenkách welfare state, participativní průmyslové demokracii a humanizaci práce při zachování soukromého vlastnictví a kontinuity třídní struktury. Koncepce e. účelově zhodnotila řadu ideol. momentů, které se již dříve vyskytly v marxismu II. internacionály, v různých formách revizionismu, labourismu, státního socialismu či katedrového socialismu, socialismu gildového a socialismu fabiánského. E. byl terčem kritiky marxistů i ideologů neokonzervativismu.

Eurosocialism euro-socialisme Eurosozialismus eurosocialismo

Jiří Linhart