Gang

gang – (angl. termín znamenající bandu, tlupu) – původně skupina osob vykonávajících společně nějakou mimopracovní činnost a spojených přátelskými vztahy, později pojem nabyl významu silně integrované a solidární skupiny s konfliktním postojem ke společnosti, přerůstajícím v asoc. a kriminální chování. Pravidla jednání g. jsou kontroverzní vůči těm, které uznává konvenční společnost, a znakem g. je deviantní chování (viz deviace sociální). Skup. vazba bývá zdůrazněna různými symboly, emblémy a výstřednostmi ve vnějším vzhledu. G. mívají svoji subkulturu. Je pro ně charakteristická vysoká organizovanost, důsledné vymezení rolí a autokratický vůdce. Je to relativně stabilní skupina, podobná formální skupině. E. H. Sutherland připomíná podobu g.klikou, protože jeden člen má ústřední funkci (wheel man), zatímco ostatní mají své úkoly rozděleny podle pečlivě promyšlené dělby práce. G. se vyznačuje značným stupněm koheze a relativně dlouhým trváním. Jeho hlavním účelem bývá uspokojování bezprostředních zájmů a potřeb svých členů na účet společnosti. Jeho aktivita má většinou rysy agrese a přerůstá v kriminalitu, frekvence zločinů však nebývá velká, neboť výnosy akcí jsou relativně vysoké a stačí k uspokojování členů. G. mívá svůj operační prostor, rozvíjí a uchovává vlastní subkulturu, tradici a morálku. R. K. Merton rozlišuje tyto typy g.: 1. situační (situational gang), který vzniká ve vztahu k určitým situacím, k určitým osobám, k určité omezené době a po dosažení vymezených cílů se rozpadá; 2. konfliktní (conflict gang), který vzniká v souvislosti s celospol. konfliktní situací a může trvat po celou její dobu. Příkladem konfliktního g. jsou bandy mladistvých, které se ocitají ve spol. izolaci. Jakmile členové dospějí a vykonávají funkce dospělých, z g. zpravidla vystupují. Konfliktní g. má vysokou míru vnitřní integrace a je přitažlivý pro mladé lidi s nevýrazným spol. statusem a většími požadavky. Mezi hodnoty a normy takového g. patřívá síla, odvaha, násilí. U konfliktního g. se rozlišují dva subtypy: kriminální g. a únikový g. (retreat gang), kompenzující potřebu nedostupných spol. statků (např. drogy u skupin toxikomanů). Za zvl. typ g. lze považovat mafii. G. patří do oblasti sociální patologie. Jsou také častým tématem s-gických case study.

gang bande, gang Gang gang

Literatura: Cambell, A.: The Girls in the Gang. Oxford 1986; Cavan, R. S.: Criminology. New York 1955; Merton, R. K.: Social Theory and Social Structure. New York 1954; Sutherland, E. H.: Principes of Criminology. Indiana 1939.

Jitka Skopalová