Indexikalita

indexikalita – (z lat. index = ukazatel, návěští, rejstřík) – termín fenomenologické sociologie, kterým se označuje ontologický předpoklad, že všechny projevy spol. života, např. jazyk, činnost, interakce atd., mají tzv. indexikální charakter, tzn. že jejich význam je možno uchopit výhradně v daném situačním kontextu. Pojem i. byl inspirován lingvistikou a také jej fenomenologičtí sociologové a etnometodologové (H. Garfinkel, A. Cicourel, P. Filmer, D. Silverman aj.) používali původně především ve vztahu k jazykovým výpovědím. Indexikální výrazy a výpovědi popisují objekty z hlediska jejich specif. a unikátních vlastností, a proto jsou vždycky vázány na kontext. Proti tomu tzv. objektivní výrazy, s nimiž pracuje věda, popisují obecné vlastnosti objektů, tj. ty vlastnosti, díky nimž je objekt vnímán a zakoušen jako typický, jako představitel typu, a tedy jako bezkontextový. Odtud vyvozují někteří etnometodologové radikální závěr, že objektivní rysy soc. skutečnosti jsou objektivní vlastně pouze proto, že jsou vyjádřeny v objektivních, tedy neindexikálních pojmech. Studium návyků a technik užívání racionálních vlastností indexikálních výrazů v každodenním životě tvoří podle některých autorů dokonce jádro a vlastní předmět etnometodologie. Pojem i. byl později zobecněn i mimo oblast jazykových vyjádření: sociální interakce je indexikální povahy proto, že vždycky probíhá v kontextu fyzikálně-materiálním, soc. a jazykovém. S pojmem i. úzce souvisí pojem reflexivity, jejž etnometodologie používá k vyjádření specif. vlastnosti popisů soc. situací: nakolik je popis situace součastí podmínek, které popisuje, natolik je těmito podmínkami sám utvářen a natolik je sám utváří. V pojmu i. se odráží někdy až krajní subjektivismus fenomenologické orientace, která význam konkrétní situovanosti lidské každodenní aktivity zřetelně absolutizuje.

indexicality indexicalité Indexikalität indicalità

Literatura: Cicourel, A.: Method and Measurement in Sociology. New York 1964; Filmer, P.Phillipson, M. a kol.: New Directions in Sociological Theory. London 1972.

Miloslav Petrusek