Klima kulturní

klima kulturní – (z řec. klima = sklon Země k Slunci, podnebí) – běžně se jím rozumí celkové kult. poměry, situace, prostředí, charakteristické pro určité teritorium, komunitu, společnost (analogicky se hovoří o politickém klimatu a o sociálním klimatu). K.k. vyjadřuje naladěnost, potenci či absenci určitých sociokult. procesů. Na rozdíl od klimatu přír. je utvářeno působením soc. činitelů, zejm. činností, jejichž výsledkem jsou ideje, kult. hodnoty, normy, kult. vzory či jiné duchovní výtvory. K.k. v diachronii a synchronii s přír. prostředím, demogr. a soc. faktory evokuje tvorbu těch podmínek života, které ovlivňují myšlení a chování lidí a jejich identifikaci s vlastní kulturou. Indikuje celkový charakter kult. systému a je obvykle posuzováno s hodnotovým akcentem jako k.k. tolerantní či netolerantní, příznivé či nepříznivé atp. Mění se v čase a samo může buď stimulovat, inspirovat kulturní změny, nebo naopak změnám bránit. Lze uvažovat jak o mikrosoc. k.k. (např. v rodině, soc. skupině, subkultuře), tak o k.k. makrosoc. (v regionu, národě, kult. okruhu). K.k. je závislé na působení faktorů kulturní inovace i na akulturaci.

cultural climate climat culturel Kulturklima clima culturale

Martin Matějů