Mezaliance

mezaliance – (z fr. mésalliance, složeno z més, to z lat. minus = méně, alliance = svazek) – uzavření tzv. nerovnorodého (morganatického) sňatku, které původně znamenalo porušení pravidel platných pro uzavírání sňatků příslušníků evrop. šlechty. Tato pravidla omezovala okruh výběru partnera v podstatě na rody stejného nebo blízkého postavení, což bylo motivováno snahou udržet nebo získat sňatkem jistá území, majetek, polit. moc a řadu privilegií a zároveň snahou stabilizovat striktně vymezené hranice mezi stavy i mezi hierarchicky uspořádanými spol. vrstvami uvnitř stavu urozených. Tyto motivy ovšem platily v evrop. kultuře před několika staletími. S objevením tzv. novodobých industriálních společností bylo stále obtížnější dosáhnout sňatky uvnitř šlechtických rodů naznačených výhod a příslušníci těchto rodů stále více pociťovali tato pravidla jako omezování individ. svobody. I v tomto tradičním prostředí se prosazovalo při výběru partnera (romantické) kritérium lásky, i když m. byla a je stále chápána jako porušení určitné normy a bývá provázena skandálem. Nejznámějším morganatickým sňatkem v novodobé historii je případ následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda a čes. hraběnky Žofie Chotkové, jejíž šlechtický rodokmen nebyl pro následníka trůnu postačujícím. František Ferdinand měl možnosti výběru partnerky ohraničeny asi 30 něm. a 15 rak. knížecími rody, mezi něž rod Chotků nepatřil. Ferdinand si vynutil císařský souhlas ke sňatku s podmínkou, že se vzdá pro manželku i své potomky práv, poct, titulů, erbů i dalších výhod panovnického rodu. Z hlediska s-gického znamená sankcionování m. ochranu instituce dědictví a připsaného statusu, příp. i získaných soc. pozic a konzervaci dané soc. struktury způsobem připomínajícím kastovní systém (viz kasta). I u jiných soc. skupin v moderní době a ve společnosti, která značně rozvolnila pravidla pro uzavírání sňatků, lze najít negativní hodnocení soc. nerovných manželství a snahu zabránit jim, připomínající m. a postoje k ní. Stále z ekon. i prestižních důvodů bývá výběr partnera vědomě omezen na určité soc. prostředí, vrstvu, skupinu a porušení tohoto pravidla může přinést ztrátu spol. pozice a jistých výhod toho, kdo si podle vlastní skupiny nevhodně vybral, a někdy vede až k ostrakizaci jeho nežádoucího partnera, příp. obou manželů.

mésalliance mésalliance Mesalliance mésalliance

Vlasta Fišerová