Nápodoba

nápodoba – též imitace - termín, který do s-gie zavedl G. Tarde v r. 1882, ale jev sám byl znám a popsán již dříve (např. D. Humem, W. Bagehotem, W. Jamesem, J. Roycem, A. V. Espinasem i dalšími autory). Tarde vyšel z pozic nominalismu, z definice elementárního sociálního faktu jako psych. stavu jedince vyvolaného působením jiného jedince, a n. považoval za hlavní a nejdůležitější formu tohoto působení (sociologii vymezuje jako intercerebrální psychologii, tj. jako disciplínu, která zkoumá jevy, jež jsou svou podstatou psych). N. připisoval Tarde proto tak velký význam, že je činností opakovatelnou a tedy věd. zkoumatelnou. Zákl. předmětem n. je podle Tarda „vynález“, což může být jakýkoli jev z oblasti lidské činnosti (např. idea, víra, forma chování apod.). Každý vynález je napodobován a šíří se v soc. prostředí, podobně jako se šíří vlny vyvolané kamenem vhozeným na vodní hladinu. Protože jedinců schopných vynalézat je vždy ve společnosti více, dochází ke střetávání těchto vln, které Tarde nazývá „opozicí“ a považuje je za druhý zákl. soc. proces. Výsledkem střetávání může být buď vzájemné zničení obou vln, nebo zničení slabší z nich, nebo jejich vzájemné přizpůsobení, což vede k novému vynálezu. Důležité je, že tyto procesy se ve společnosti neustále opakují a jsou základem všech podstatných spol. jevů a událostí. Tarde se snažil stanovit určité zákony n.. Za nejdůležitější považoval, že se n. šíří z centra vynálezu geometrickou řadou, že fyzická a rasová různorodost prostředí brzdí šíření n., že n. idejí je předcházena n. způsobu jejich vyjádření a n. cílů je předcházena n. prostředků, že jedinci zaujímající nižší soc. pozice napodobují jedince zaujímající vyšší soc. pozice apod. Rozlišoval 2 zákl. typy n., a to typ zvyku a typ módy. U prvního převládá n. starých vzorů, u druhého n. nejmodernějších vzorů. Tato dichotomie je Tardovým příspěvkem k typologii společností a spol. vývoje na tzv. společenství tradiční a společnosti moderní. Tím, že soustředil veškerou tvůrčí aktivitu do činnosti omezeného počtu vynikajících jedinců-vynálezců, a tím, že přisoudil velké části příslušníků společnosti pouze úlohu napodobovatelů, přispěl Tarde k vytvoření základů teorie teorie elit. Teorie n. i některé jiné složky Tardova s-gického systému měly ohlas v rané sociální psychologii i v raném interakcionismu.

imitation imitation Nachahmung imitazione

Jan Sedláček