Nepotismus

nepotismus – (z it. nepos = vnuk, synovec) – způsob uplatňování, upevňování a rozšiřování vlivu význ. jedince na spol. struktury prostřednictvím prosazování vlastních příbuzných a oblíbenců do lukrativních a spol. vlivných pozic a rolí. Je to tedy spec. typ personální politiky, jejímž smyslem je: 1. přeměna spol., zvl. pak polit. vlivu, ekon. výhod a privilegií v „rodinné bohatství“ (čímž se zhodnocuje specif. způsobem význam rodiny a příbuzenství); 2. snazší kontrola polit., soc. a ekon. procesů prostřednictvím příbuzenského klanu a oblíbenců; 3. větší možnosti upevňování moci a podřízení nových oblastí vlivu s touto oporou; 4. rozložení moci a vlivu na širší okruh jednotlivců spojených rodinnými, příbuzenskými či jinými pouty (moc a vliv jednotlivce se tak stabilizuje a existuje většinou naděje na udržení vlivných pozic v rámci rodin i po jeho smrti nebo spol. úpadku); 5. zpružnění systému řízení, neboť neformální vztahy mezi příbuznými apod. mohou překlenout obtíže realizace vztahů „nadřízený-podřízený“. Princip n. může být uplatňován na úrovni státu, lokality, podniku či jiné instituce a je jedním z mechanismů, jimiž se původně demokr. a otevřené instituce stávají institucemi oligarchickými (viz oligarchie). Ve společnostech praktikujících n. je fakt příbuznosti s vlivnou osobou význ. faktorem utvářejícím soc. status jednotlivce i rodiny; vztahy mezi příbuznými vlivných osob jsou pak důležitou rovinou sociálních sítí. N. byl pojmenován podle ustálené praxe renesančních papežů využívajících svého úřadu k protežování svých příbuzných, nemanželských dětí i přátel. Navazuje však na praxi sahající až k antickým státům, orientálním despociím a raně středověkým mocenským praktikám. Je dnes rozšířen zejm. v rozvojových zemích. Ukazuje se však, že žádná společnost není vůči n. zcela imunní. V některých dílčích spol. strukturách, např. typu mafie, je n. jedním ze zákl. mechanismů uplatňování moci a vlivu i výstavby organizace. Trvalý rozpor mezi principy n. a principem výkonu bývá překlenut řadou postupů, zejm. sňatkem či adopcí. Těmito metodami se integrují schopní lidé stojící mimo příbuzenský klan a jsou zavázáni rodinnou solidaritou. V zásadě je ovšem princip n. neslučitelný s demokracií.

nepotism népotisme Nepotismus nepotismo

Jiří Linhart