Odhad intervalový

odhad intervalový – postup statistické inference, který určuje interval pokrývající neznámou hodnotu charakteristiky základního souboru nebo parametru statistického modelu, a to podle předem požadovaného kritéria. Nejčastějším postupem o.i. je konstrukce intervalů spolehlivosti. Spolehlivost o.i. je pravděpodobnost, s níž je konstruovaným intervalem pokryt neznámý odhadovaný parametr. Je možno také konstruovat fiduciální interval (R. A. Fisher) nebo kredibilní interval (subjektivní bayesovský princip statist. inference). V případě, že je charakterizována souběžně přesnost více odhadů, vytváříme oblasti spolehlivosti nebo konstruujeme simultánní interval spolehlivosti. V praxi se využívají pro velké soubory dat asymptotické o.i., které mají tvar [math]T=t\pm z_\alpha s[/math], kde [math]T[/math] je neznámý parametr, [math]t[/math] je jeho bodový odhad, [math]z_\alpha[/math] je kritická hodnota dvoustranného standardního normálního testu, [math]s[/math] je směrodatná chyba odhadu. Pod pojmem o.i. se také chápe výsledek procesu konstrukce o.i., tj. hranice, mezi nimiž se nachází podle daného kritéria neznámý parametr. V praxi se tradičně používá 95% nebo 99% spolehlivost pro pokrytí parametru (tj. 5% nebo 1% riziko nepokrytí).

interval estimation estimation intervalle Intervall-Schätzung stima per intervallo

Jan Řehák