Optimum populační

optimum populační – (z lat. optimus = nejlepší, nejzdatnější) – množství obyvatelstva nebo jeho početní růst, které je možno na daném území považovat za nejlepší, nejpříznivější, nejvhodnější, event. ideální za existujících podmínek a vzhledem k přijatým ekon., soc., polit., ekologickým a jiným kritériím. Jde o velmi starou ideu, kterou můžeme najít již ve starověku. Uceleně byla ale formulována teprve v 80. l. minulého st. především na základě ekon. kritérií E. Cannana. O.p. může být koncipováno staticky jako nejvhodnější početní velikost populace, míra její lidnatosti nebo její nejvhodnější struktura (věková a pohlavní, ekon., soc., profesní, územní apod.). Větší význam má pokus o stanovení optimálnosti změn vývoje, vedoucí ke koncepci dynamického o.p., k hledání optimálního populačního přírůstku (viz reprodukce demografická), optimálního tempa koncentrace obyv. a migrace, tedy souhrnně k hledání optimálního průběhu populačních procesů. Rozpracování problematiky o.p. může sloužit jako podklad pro určení cílů populační politiky.

population optimum optimum de population Bevölkerungsoptimum optimum demografico

Literatura: Cannan, E.: Elementary Political Economy. London 1988; Pavlík, Z.Kuchár, I.: Cílově programový přístup a optimalizace v demografii. Demografie, 1987, č. 2.

Zdeněk Pavlík