Pilot nation

pilot nation – (z řec. pedotes = kormidelník a angl. nation = národ) – doslova: národ – ukazatel směru, směrník (termín se nepřekládá), což je národ, případně země, společnost, stát, kultura i spol. skupina, vrstva, u nichž se v předstihu projevují tendence, které se později stávají obecnými rysy epochy či určité fáze ve vývoji společnosti. V méně obecném, avšak běžnějším pojetí je termín p.n. používán v souvislosti se změnou vývojových trendů v dílčích oblastech spol. života, např. v oblasti demogr. chování. Pojem byl zpopularizován právě v demografii na příkladu vývoje populace ve Francii 19. a 20. st., který výrazně předznamenal tendence, k nimž v ostatních zemích docházelo až s dlouholetým zpožděním (příp. k nim dosud nedošlo). Princip sám se však již dlouho předtím vyskytoval ve vědách o kultuře, umění, v politologii, polit. ekonomii i s-gii. Z předchůdců sociologů jej zřejmě poprvé využil C. H. de Saint-Simon, který v r. 1820 modeloval vývoj fr. společnosti podle vzoru angl. revoluce. K. MarxKapitálu definoval Anglii také jako p.n., tj. zemi, v níž se vývojové procesy kapitalismu projevily nejvýrazněji a odtud se přenášely do jiných evrop. zemí, např. do Německa. Modelování soc.-ekon. či kult. vývoje podle p.n. se používá i v prognostice. Byť je s využitím principu p.n. spojena řada složitých metodol. problémů, je běžně aplikován i v praktické politice jako výraz polit. sympatií i reálného rozpoznání úlohy jednotlivých zemí ve svět. vývoji. Např. pro čes. politiky byla p.n. nejprve Anglie (F. L. Rieger), později Anglie, USA a Německo (J. Preis), ale i carské Rusko (V. Kramář), v meziválečném období skupina zemí realizujících tzv. dirigistickou hosp. politiku, v polit. a kult. oblasti též Itálie a Francie, později opět Anglie a zejm. USA. Po r. 1948 se v Československu do role p.n. dostal programově SSSR, byť v dílčích oblastech (např. technologie) musely být v této roli uznávány i další země, hlavně USA, Japonsko aj. Hledání p.n. v hosp. oblasti je důležitou součástí ekonomické reformy, i když naráží na problémy komparability výchozích podmínek. Z hlediska s-gie je idea p.n. vytvářením zvláštního typu kulturního vzoru, předpokládá nápodobu a vede ke specif. jednostranné akulturaci.

pilot nation pilote nation Pilotnation pilot nation

Jiří Linhart