Pohlaví

pohlaví – jedna ze dvou zákl. biol.-soc. charakteristik každého lidského jedince, běžně používaná jako primární třídicí znak souborů obyv. ve statistikách i v s-gických výzkumech (vedle ukazatelů věku). Biol. se p. jedince určuje podle přítomnosti pohlavních chromozómů, ale existují i další kritéria, např. anatomický charakter gonád (p. gonádové), tvary zevních pohlavních orgánů, charakter postavy (p. fenotypické). Tzv. sociální pohlaví je to, které má dotyčný úředně zapsáno. Uvedená vymezení p. se u většiny jedinců překrývají, tzn. shodně vedou ke stanovení, zda jde o muže, nebo o ženu. Poměr p., tj. proporce mužů a žen v dané populaci, je jednou ze zákl. dimenzí její demografické struktury. Demogr. analýza pracuje v této souvislosti s jednoduchými ukazateli: s indexem maskulinity, což je poměr počtu mužů k počtu žen v daném souboru obyv.; analogicky s indexem feminity, který se však příliš nepoužívá. Dále rozlišuje tzv. primární index p. při početí a sekundární index p. při narození, který se pohybuje v rozmezí 1 040–1 070 chlapců na 1 000 dívek. Indexy maskulinity jsou uváděny v mezinár. srovnáních. V demografii, ale většinou i v s-gii je p. chápáno jako jednoduchý polární dichotomický znak s evidentním obsahem. Pouze ve specif. s-gických, resp. soc.-psychol. výzkumech se uvažuje o variabilitě jeho soc. náplně. Pozice, role, prestiž jednotlivých p. ve společnosti jsou složitě určovány celým kult.hist. vývojem. Konstantními prvky p. jsou ty, které jsou přímo určeny biol. základem p. V rovině rolí souvisejí zejm. s mateřstvím a otcovstvím. Proměny rolí mužů a žen se zkoumají zejm. v rámci sociologie rodiny, dále v souvislosti se vzděláním a zaměstnáním. O postavení žen ve společnosti našeho typu se tradičně uvažuje v souvislosti (v kontrastu) s postavením mužů, což je dnes už tradičním problémem feminismu (viz též emancipace, otázka ženská). V této souvislosti se v posledních letech používá spíše než pojem p. nepřekládaný angl. termín gender (čes. doslova rod). Spec. s-gickým tématem je problém socializace a soc. postavení pohlavně deviantních jedinců, příp. skupin (viz homosexualita).

sex sexe Geschlecht sesso

Alena Vodáková