Struktura demografická

struktura demografická – (z lat. structura = stavba, nakupení, složení) – v širším slova smyslu skladba obyvatelstva podle všech jeho zjišťovaných charakteristik, v užším pojetí, běžnějším v demografii, jde o složení obyv. podle pohlaví a věku, což jsou dva nejdůležitější biol. soc. znaky populace. Konkrétně se pod pojmem s.d. rozumí podíl, proporcionalita mužů a žen a jednotlivých, různě vymezených věkových skupin v dané populaci (viz též pyramida věková), přičemž se oba znaky většinou vzájemně propojují. V s-gii se s.d. běžně popisuje všemi znaky, které se nějakým způsobem vztahují k reprodukci obyv.: kromě podílu mužů a žen a zastoupením jednotlivých věkových skupin také podílem ženatých, svobodných a ovdovělých, resp. rozvedených, počtem dětí a charakteristikami rodiny (neúplné, bezdětné atd.).

demographic structure structure démographique demographische Struktur struttura della popolazione

Literatura: viz demografie.

Alena Vodáková