Pokrok

pokrok – označení takového pohybu společnosti či dějin, který má charakter vývoje od nižšího stavu k vyššímu, od méně rozvinutého k rozvinutějšímu, od horšího k lepšímu. V souvislosti s rozmachem přír. věd a s jejich poznávacími úspěchy, zakládajícími víru v neohraničené možnosti lidského rozumu, se pojem p. stal jedním z centrálních konceptů osvícenství. Byl zde používán ve významu jednotného, zákonitého, zacíleného trvalého a nezvratného procesu vývoje celého lidstva a jako synonymum rozvoje civilizace na základě rozumu, poznání a techniky. S osvícenstvím souvisí i marx. pojem „vědeckotechnický pokrok“, používaný pro označení rozvoje tzv. výrobních sil prostřednictvím vědy a techniky. V tzv. evolučně-sociálních teoriích slouží p. pro označení trvale rostoucí schopnosti soc. systémů adaptovat se na své specif. prostředí a strukturně je spoluovlivňovat. Pojem p. hrál mimořádnou roli také ve všech teoriích modernismu a modernizace, jakož i v koncepci avantgardy jako „předvoje“ pokroku ve společnosti či umění. Dominantní postavení všech variant tohoto konceptu je programově oslabováno ve většině teorií postmodernismu.

progress progrès Fortschritt progresso

Miloš Havelka