Sociologie klinická

sociologie klinická – (z řec. klíné = lehátko) – vyjímečné aplikační zaměření sociologie, zabývající se s-gickou intervencí do soc. procesů a problémů. S.k. spočívá v aplikaci s-gických poznatků i metod v předběžných analýzách případu (viz též diagnostika sociální) i při navrhování a vlastním provádění změn v soc. realitě. Klinický sociolog musí rozeznávat různé úrovně sociální reality (počínaje soc. mikrosvětem jednotlivce a konče vztahy mezi národy) a provádět podle toho diagnostiku případu, jeho analýzu i vlastní intervence. S.k. není aplikovanou s-gií v běžném smyslu, protože sociolog zde nevystupuje při řešení problémů jen v roli výzkumníka, nýbrž se na změně soc. reality přímo podílí. S.k. se jako obor rozvinula ve 30. l. 20. st. v USA (M. Wirth, 1931). V r. 1976 byla založena Asociace klinických sociologů, která se po sloučení s Asociací aplikované sociologie v r. 1986 nazývá Asociace sociologické praxe a vydává ročenku Clinical Sociology Review. S podobnými přístupy, jaké reprezentuje s.k., jsou v jiných zemích spjaty názvy socioanalýza, socioterapie, akční výzkum, sociální inženýrství. S.k. nemá jednotné teor. zázemí ani jednotnou metodologii intervencí. Hlásí se k radikálnímu synkretismu. Chápe se jako umění využívat všechny dostupné teor. poznatky a intervenční techniky k dosažení žádoucí změny soc. reality. Využívá různé formy poradenství, psychoterapie a socioterapie, resocializace, soc. rehabilitace a sociální práce, techniky řešení sporů a konfliktů, jakož i metody managementu a analýzy politiky. Pro s.k. je charakteristický problémově participativní a klinický přístup. Zaměřuje se na skup. metody (viz např. brain-washing aj.) skup. řešení problému za účasti odborníků a představitelů všech angažovaných stran. Před diletantismem a rizikem zneužití se chrání organizováním výcviku klinických sociologů a zpracováním závazného etického kodexu. Kliničtí sociologové působí nejčastěji jako poradci, socioterapeutové, odborníci v oblasti managementu, politiky, zkoumání deviantních skupin apod.

clinical sociology sociologie clinique klinische Soziologie sociologia clinica

Literatura: Fritz, J.: The Clinical Sociology Handbook. New York, Garland 1985; Straus, R.: Using Sociology: An Introduction from the Clinical Perspective. New York 1985.

Jiří Kabele