Sociologie nemarxistická

sociologie nemarxistická – označení používané v bývalých social. zemích pro všechny s-gické koncepce, které nebyly postaveny na marxismu. Byl to pojem širší než sociologie buržoazní, neboť se vztahoval i k s-gickým a protosociologickým koncepcím z doby před vznikem buržoazie jako „vládnoucí třídy“ a k s-gickým teoriím, které s ní nebyly spjaty, ale neopíraly se o mater. pojetí dějin, nýbrž např. o různé formy utopického komunismu a socialismu nebo v novější době o různé formy revizionismu, reformismu i neomarxismu. Do s.n. byly tedy řazeny všechny s-gie kromě sociologie marxistické.

non-Marxist sociology sociologie non-marxiste nichtmarxistische Soziologie sociologia non-marxista

Literatura: viz sociologie marxistická.

Jiří Linhart