Zbohatlík

zbohatlík – též parvenu (v plurálu „noví boháči“ či „noví lidé“) – osoba, která svůj vstup do „vyšší vrstvy“ legitimuje majetkem, bohatstvím, popř. spol. styky a nikoliv původem, tradicí a z toho vyplývajícím kulturním kapitálem. Z. jsou etiketizování jako nekult., neovládající způsoby a konvence vrstvy, do níž se svým majetkem začleňují, její životní styl a hodnoty (viz též snobismus). Životní styl z. je poznamenán synkretismem životních forem staré a nové vrstvy, mechanickou nápodobou vkusu, chování a mravů vyšších tříd. Pejorativní labelling vychází z reálného základu (rozpor mezi reálným a aspirovaným životním stylem bývá markantní), má však též rysy stavovského předsudku, nedostatku porozumění nejen pro aspirace z., ale i pro nově vznikající hodnoty a pro podněty, které z. může přinést do nového prostředí (zvl. byl-li kultivovaným příslušníkem třídy, z níž pochází). Problém z. byl typický pro burž. společnost v době, kdy se vyvíjela v odporu, ale i v obdivu ke světu aristokracie a v koexistenci s ním; je však znám již z antiky. Patří k oblíbeným literárním námětům. V býv. social. společnostech nabyl odlišné tvářnosti: vztahoval se zejm. k osobám, které nabyly větších finančních prostředků, ale postrádaly hodnotné vzory jejich vynakládání. Vzory spotřeby byly hledány buď ve skupinách známých z minulosti, nebo v zahraničí (u tzv. střední třídy a s ní spjatých standardech masové spotřeby). Opět ovšem docházelo k mechanické nápodobě. Masové procesy reprivatizace a majetkové restituce (po r. 1990) jsou spojeny se vznikem nových z., u nichž lze, zejm. zpočátku, předpokládat špatné zvládnutí záp. vzorů chování a spotřeby a přeceňování vnějších efektů. (Viz též vrstvy deklasované, exkluze sociální.)

nouveau riche enrichi, nouveau riche Neureiche nuovo ricco

Jiří Linhart
Alena Vodáková