Aktér

aktér – (z fr. acteur, to z lat. actor = jednající) – nositel, iniciátor a realizátor soc. činnosti. Obvykle je pojem a. identický s pojmem individuum, v širším smyslu samozřejmě zahrnuje také soc. skupiny jako možné nositele aktivit. V moderní s-gii se pojem a. objevuje v řadě kontextů, z nichž nejvýzn. (vedle metodologického individualismu, teorie deviantního chování a etnometodologie) jsou teorie sociálního systému Talcotta Parsonse a akcionalistická teorie Alaina Touraina. Parsons pokládá a. za jednotku soc. systému, která je v síti soc. vztahů a která participuje na vzorcovaném (tj. normami a pravidly řízeném) interakčním systému. Tato participace má dva aspekty: poziční, kdy je a. umístěn v soc. systému ve vztahu k jiným a. (soc. status a.), a procesuální, kdy a. ve vztahu k jiným a. něco dělá, a to ve vazbě na svůj vlastní status a jeho funkcionální význam (role). V Parsonsově pojetí je a. složeninou, „balíkem“ statusů a rolí (composite bundle of statuses and roles). Ostatně podobně pojímá a. ve svém konceptu homo sociologicus také R. G. Dahrendorf. Podle Parsonse musí být a. odlišen od osobnosti (a. je v tomto smyslu reduktivní pojem) a měl by být zkoumán ve 2 zákl. relacích: jako objekt orientace jiných (jiní a. se k němu nějakým způsobem vztahují, ale i on sám se vztahuje k sobě jako držiteli balíku statusů a rolí) a jako aktivní subjekt, který je orientován k jiným a. zejm. při realizaci (hraní) svých rolí, kdy se stává autorem či spoluautorem soc. situace. Podle fr. sociologa J. G. Padioleaua schéma každé činnosti zahrnuje a. (individuum nebo skupinu), který je angažován v situaci, jejíž součástí jsou jiní a., je orientován k nějakému cíli a manipuluje či disponuje nějakými zdroji k jeho dosažení. A. Touraine, ale i jiní autoři, zdůrazňují konceptem soc. a. aktivistický, akční přístup k soc. skutečnosti: proti absolutizujícímu s-gickému determinismu a diktatuře soc. struktur je položen právě a. jako reálný, činorodý subjekt soc. dění. U Touraina je koncept a. vázán na obecnější akcionalistickou teorii, v jejímž rámci roli hist. subjektů, resp. a. přejímají sociální hnutí.

actor acteur Akteur attore

Literatura: Parsons, T.: The Social System. New York 1951; Touraine, A.: La voix et le regard. Paris 1978; Touraine, A.: Le retour de l'acteur. Paris 1984.

Miloslav Petrusek