Límečky bílé

Verze z 10. 12. 2017, 18:54, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

límečky bílé – (překlad angl. white collar) – termín převzatý z angloam. s-gického slovníku (spolu s pojmy modré límečky a růžové límečky) a používaný k označení široké kategorie v stratifikačním systému pracovních a spol. rolí, která zahrnuje zaměstnance vykonávající duševní práci nebo „práci ve vyšších službách“. V této společenské skupině se ještě dále a podrobněji rozlišuje. V zásadě se k l.b. řadí každý ekon. aktivní jedinec, který nevykonává manuální práci. Kategorie l.b. je tedy širší než rovněž málo určitá kategorie inteligence a může být chápána i šíře než střední třída, i když spíše reprezentuje odlišný přístup, pohled, který má neodborný původ, stejně jako pojem l.b. sám. V hovorové češtině se l.b. nejvíce blíží úředník, ale pojmy se rovněž zcela nepřekrývají. Během vývoje prům. společnosti se pracovní úlohy mnohostranně diferencovaly a rozdíl mezi těmi, kterým povaha práce dovolovala, aby se k ní oblékali formálně nebo vycházkově, a těmi, kteří se museli chránit zvl. pracovním oděvem tmavé barvy proti přílišnému zašpinění, se vyhranil ještě více než před industrializací. Termín l.b. ale zahrnuje všechny aspekty nerovnosti v zaměstnání. L.b. se od modrých límečků odlišují vyšším průměrným výdělkem, lepšími vyhlídkami na povýšení, větší existenční jistotou a vyšší prestiží. Do sociologie práce byly tyto termíny zavedeny poměrně nedávno. Pojmem l.b. se nejpodrobněji zabýval Ch. R. Mills, který mu zasvětil jednu ze svých známých studií.

Výraz l.b. již natolik zdomácněl, že se objevuje i v adjektivní formě: hovoří se o „bíle límečkovaných“ sídlištích, pracovních příležitostech, ba dokonce zločinech, jimiž se zpravidla míní drobné podvody na pracovištích l.b., jako např. zneužití prostředků určených pro výkon pracovní funkce k osobnímu účelu (papíru a poštovného k soukromé korespondenci, meziměstských telefonních hovorů na účet firmy atd.). Pro příslušníky manuálních pracovních odvětví orientované na vzestupnou sociální mobilitu představuje kategorie l.b. hlavní model nebo přinejmenším nejbližší cíl jejich vzestupného snažení. Vyhlídka na získání zaměstnání jako l.b. motivuje podle s-gických výzkumů především studium dětí z děl. rodin na vysokých školách. Prestiž skupiny povolání zahrnovaných pod název l.b. však v poslední době dost utrpěla, a to ze dvou důvodů: 1. pokrok kybernetiky a informatiky nahradil vysoké procento pracovníků v nejrůznějších službách malým počtem zaměstnanců, kteří obsluhují počítače; zmizela tak řada kancelářských míst, ale nevytvořily se nové podobné pracovní příležitosti (které by si byl jinak, při nezměněné technologii, vynutil obrovský rozmach dopravy a bankovnictví po 2. svět. válce), a mechanizace pracovních úkonů (rezervace, registrace, účetnictví) navíc podstatně snížila nebo úplně vyloučila možnost vzestupu uvnitř této kategorie (marx. inspirovaný Harry Braverman vidí v tomto vývoji dokonce příznaky třídního boje mezi monopolním kapitálem a pracujícími, jehož výsledkem bude zproletarizování, tj. zbavení moci a vlivu tzv. střední manažerské vrstvy); 2. během posledních cyklických krizí v zemích s tržním hospodářstvím se ukázalo, že l.b. navzdory zakořeněným představám nejsou o mnoho bezpečnější vůči riziku nezaměstnanosti než jiná povolání. Celkem však početní zastoupení l.b. v pracovním systému moderních společností nadále roste. Sektor služeb, v němž l.b. převládají, je dnes ve všech pokročilých průmyslových společnostech statist. nejdůležitějším sektorem. Kromě s-gie práce se bílými límečky zabývají výzkumy sociální struktury a sociální stratifikace.

white collars cols blancs white collar, weisser Kragen colletti bianchi

Literatura: Braverman, H.: Labor and Monopoly Capital – The Degradation of Work in the Twentieth Century. New York, London 1974; Mills, Ch. W.: White Collar – The American Middle Classes. New York 1951; Whyte, W. F.: Men at Work, Homewood. Illinois 1961.

-- Zdeněk Suda