Sociální problémy

Verze z 11. 12. 2017, 18:04, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Sociální problémy (1931–1947)

Sociální problémy 01.jpg

Časopis s podtitulem „Revue pro sociální theorii a praksi“ vycházel v letech 1931–1932 jako dvouměsíčník pod vedením Josefa Krále a Václava Verunáče, navazoval přitom na Sociologickou tribunu revue Parlament. Od třetího ročníku (1933/34) časopis řídil pouze Josef Král a vycházel jako čtvrtletník (ve třetím ročníku vyšlo pět čísel, byl však o rok „opožděn“). Ani později se nepodařilo udržet pravidelnost vydávání časopisu: pátý ročník byl vročen 1937, šestý 1938/39 a poslední 1947. Na této nepravidelnosti se vedle finančních obtíží (časopis původně vycházel v komisi u Orbisu, později vydávání částečně převzal Melantrich) a odmlky způsobené druhou světovou válkou asi podílel i nedostatek kvalitních publikovatelných textů. Od šestého ročníku (1938/39) byl název časopisu změněn na Sociologie a sociální problémy, patrně v souvislosti se vznikem Společnosti pro sociální badání.

Na vydávání Sociálních problémů se kromě Krále podíleli Zdeněk Ullrich, který byl od druhého ročníku tajemníkem redakce, a Otakar Machotka jako odpovědný redaktor. V redakci se celkem vystřídalo 23 osob; ve třetím ročníku do redakce přibyl například Vladimír Vybral, v šestém Josef Voráček a „americký redaktor“ J. S. Rouček, v posledním Josef Souček. Naopak postupně ubývali redaktoři, kteří v časopise nepublikovali: J. Kolovrat-Krakovský, O. Pertold, Z. Peška, T. Pistorius, V. Verunáč, a dva cizojazyční redaktoři (F. Sander a M. Virlogeux), jejichž členství nejspíš bylo jen formální. Ke stálému kádru redakce Sociálních problémů můžeme vedle šéfredaktora Josefa Krále počítat především jeho nejbližší spolupracovníky Otakara Machotku a Zdeňka Ullricha, dále tajemníka, náměstka a posléze zastupujícího prezidenta Státního úřadu statistického Antonína Boháče, politologa a sociologa politiky Jana Mertla, ekonoma Františka Munka, sociálního lékaře Hynka Pelce, ekonoma a statistika Gustava Reifa, sociálního antropologa Josefa Voráčka a ekonoma Vladimíra Vybrala.

Vydávání jednoho ze dvou hlavních periodik české předmarxistické sociologie (vedle brněnské Sociologické revue) bylo spojeno se značnými problémy. Jednak proto, že časopis vznikl jako „vzdoroprojekt“ tzv. pražské sociologické školy, která se s brněnskou rozešla ve zlém, a proto v Sociálních problémech až na výjimky nepublikovali autoři Sociologické revue (což platilo i vice versa). Druhá obtíž spočívala v odporu vůči monotematickým číslům a zahraničním příspěvkům, v nichž redakce přinejmenším odmítala spatřovat těžiště časopisu (explicitně to bylo řečeno v pátém ročníku). Stejně tak byly odmítány recenze zahraničních děl nesplňujících podmínku „významnosti pro základní pojetí naší vědy nebo nezbytnosti pro její studium“ (Sociální problémy 5, 1937, 1: 75). Výsledkem byl nedostatek publikovatelných příspěvků.

Publikované články se zabývaly především českou společností a jejími aktuálními sociálními problémy, i když „praktickou stránku“ sociologie, na niž upozorňoval podtitul časopisu, se jen málokdy dařilo naplnit. Podle Dušana Janáka časopis i přes deklarativní zájem o empirickou sociologii a aktuální sociální otázky zůstal velice podobný Sociologické revui, vůči níž se kriticky vymezoval. Celkový mnohem menší podíl recenzí v Sociálních problémech byl vyvážen jejich délkou, protože časopis jako recenze uznával jen několikastránkové náročnější útvary (často měly 5–10 stran), zatímco ostatní informace o knihách přesouval do bibliografie či zpráv. Většina recenzí – a obzvlášť recenzí na díla sociologů píšících pro Sociologickou revui – přitom měla polemický charakter. Na sklonku své existence se časopis musel bránit proti marxistické kritice jakékoli sociologie (Sociologie a sociální problémy 7, 1947, 2: 158–159; 3: 245–246), nebylo mu to však mnoho platné. Vydání opožděného čtvrtého čísla sedmého ročníku na jaře 1948 již bylo zakázáno.

Obsah časopisu byl kompletně elektronicky reeditován v rámci Edice českých sociologických časopisů (eds. Zdeněk R. Nešpor – Anna Kopecká, Sociologický ústav AV ČR + MathAn, Praha 2011).

Literatura:

Dušan Janák – Anna Bereś: „Autorská a tematická struktura časopisu Sociální problémy. Příspěvek k sociologickému rozboru české sociologie.“ Lidé města 13, 2011, 1: 3–25.

Zdeněk R. Nešpor: „Před ¾ stoletím… Kvantifikovaný esej o časopisecké produkci české sociologie před nástupem marxismu a dnes.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43, 2007, 2: 397–422.

Zdeněk R. Nešpor: „Znovuzaložení Společnosti pro sociální bádání v 90. letech 20. století.“ Lidé města 10, 2008, 1: 37–69.

Zdeněk R. Nešpor