Žák

žák – objekt výchovného a vzdělávacího působení učitele a většinou i vzdělávací instituce, nejčastěji školy. V širším smyslu pojem ž. zahrnuje pojmy student a učeň, i když formálně bývá termín ž. vyhrazen jen pro určitý druh škol, v čes. zemích např. pro účastníky povinné školní docházky (přechodně platil i pro posluchače středních škol). Pro s-gii je důležité, že ž. je spol. role, jejíž význam je úměrný významu vzdělávání, že na ž. je aplikován nejvýrazněji systém odměn a trestů a že ž. vytvářejí specif. komunity, v nichž lze zjišťovat sociometrické vazby, autoritativní osobnosti, míru a formy nápodoby, ostrakizaci apod. Těmito otázkami se zabývá sociologie vzdělání. Výzkumy ž. sledují většinou pedagogické a psychol. cíle.

pupil élève, écolier Schüler allievo. alunno

Vladimír Čermák