Student

student – v nejširším slova smyslu účastník jakéhokoliv vzdělávacího procesu (podobně jako žák či učeň), v užším slova smyslu osoba vzdělávající se v některém typu střední školy končící maturitou nebo na jekékoliv vysoké škole, resp. v postgraduálním kursu. V některých zemích je termín s. rezervován jen pro posluchače vysokých škol (v tomto smyslu měl být užíván i na základě reformy čsl. vzdělávací soustavy z r. 1976, toto zúžení se však neujalo). S. tvoří specif. spol. skupinu, vymezenou zhruba věkově a charakterem činnosti, která má zvl. postavení ve společnosti, protože je potenciálem vzdělané vrstvy občanů, resp. inteligence. Vysokoškolští s. a někdy i s. vyšších ročníků středních škol bývají chápáni už jako subskupina inteligence, pro kterou je typická jistá názorová nevyhraněnost, zároveň i inklinace k radikálnějším formám spol. změny, resp. přímo k jejich iniciování. Status s. je spojen i s určitou mírou prestiže, která se zvyšuje s již dosaženým počtem absolvovaných ročníků, závisí na typu školy a na hodnotě vzdělání v dané společnosti (viz též absolvent, abiturient). S růstem podílu osob v dané populaci, které prošly existenčním a životním stadiem s., pozbývá postavení s. výlučný charakter; je chápán spíše jako určité období životního cyklu, resp. předstupeň kariérové dráhy a zároveň jako dočasná příslušnost k vnitřně značně variabilní skupině, reprezentující stále větší část mládeže. V s-gických výzkumech převládá zaměření na problematiku životního stylu s., včetně adaptace na bydlení na kolejích, na názory s. na různé otázky spol. života, na jejich aktuální hodnotové orientace a soc. problémy. Většinou jde spíše o sondy, zřídka o reprezentativní výzkumy, příp. mezinár. srovnávací šetření.

student étudiant Student studente

Vladimír Čermák