Škola

škola – (z řeč. scholé = volný čas, nezaneprázdněnost) – nejčastěji se pojem používá pro označení výchovně vzdělávací instituce zabývající se aktivně formováním osobnosti dětí či mladých lidí a jejich přípravou na povolání, která je zajištěna legislativními normami. V obecnějším významu může jít o systém učení, nabývání zkušeností bez vazby na instituce (tzv. škola života), příp. o integraci věd. či uměl. směru (vědecká škola, umělecká škola, národní sociologická škola). V každém případě hlavním smyslem š. je vzdělávání a výchova. Různé š. (v širším i užším smyslu) se liší: 1. obsahovou náplní, která může mít charakter zcela všeobecný, širší či užší odborné specializace nebo určité názorové koncepce; 2. náročností, která se váže ke stupni psych. zralosti, inteligence a předpokládá často návaznost na nižší vzdělávací stupně; 3. systémem organizace vzdělávacího procesu, který se pohybuje od celodenního pobytu ve školním zařízení s přesně stanoveným časovým rozvrhem, systémem hodnocení apod. až po volnou osobní vazbu na vzdělávací autoritu a samostudium se systematickým příklonem k určité činnosti, názorovému proudu. Š. v užším slova smyslu je postavena na zaměřeném procesu učení, na interakci učitelžák a většinou je spojena s určitou prostorovou lokalizací a organizací procesu výuky včetně stanovení systému docházky a klasifikace. Systém školních tříd, příp. studijních kroužků, podmiňuje vznik přirozených skupin se specif. sociometrickými vazbami, které mají dočasný charakter, i když některé vazby někdy překonají rozpad skupiny. Š. jako celek může fungovat jako referenční skupina, zejm. pokud si vytvoří vlastní tradici a má ve společnosti vyšší prestiž. Pro š. je s-gicky příznačné také to, že vytváří silný normativní tlak a má dobře propracovaný systém sociální kontroly. Studium školských institucí, resp. systému školství (hierarchického modelu na sebe navazujících organizačních článků a uspořádání jednotlivých škol podle stupňů, cílů apod.), se orientuje především na změny v obsahu vzdělávání a vývoj vzdělávacích potřeb. V rámci sociologie vzdělání se zkoumají také žáci či posluchači různých typů š., jejich role, hodnoty, postoje, vztahy k š. i vztahy vzájemné.

school école Schule scuola

Vladimír Čermák