Učitel

učitel – tradiční spol. role a zároveň profese, jejíž náplní je bezprostřední výchovně-vzdělávací činnost. Je úzce svázána s institucí školy a žáků (resp. studentů), ale může být vykonávána i v jiném vzdělávacím zařízení nebo zcela individuálně. Povolání u. bylo známé již ve starověku. Ve většině společností mělo značnou prestiž. Název u. v přeneseném slova smyslu se používá k pojmenování někoho, kdo vzbuzuje úctu vysokými znalostmi i ochotou a schopností tyto znalosti předávat jiným. Vykonávání funkce u. předpokládá autoritu a také specif., tzv. pedagogické dovednosti, protože je spojeno s mechanismy přinucení v rámci procesu učení (funkce u. ale není nezbytnou složkou tohoto procesu). Povolání u. vyžaduje náročnou kvalifikační přípravu, což souvisí s relativně složitou hierarchií typů učitelského povolání, vyjádřenou i přiznáváním titulů. V sociometrických výzkumech se zkoumá interakce „učitel – žák“, resp. interakce „učitel – skupina žáků (třída)“, jejíž charakter je důležitý i z hlediska efektivity učebního procesu. Tato interakce i zvládání role u. nabývají podob kulturního vzoru. „Sociologie učitele“ je oblastí sociologie vzdělání a sociologie výchovy, která se stále více osamostatňuje. Způsoby profesního zvládnutí učebního a výchovného procesu u. se zabývá pedagogika.

teacher instituteur, maître d'école Lehrer insegnante

Vladimír Čermák