Antropologie města

antropologie města – výzk. orientace využívající antropol. metody a techniky ke studiu kultury současných měst. Představitelé a.m. ponechávají stranou svého zájmu městské kultury předindustriálního typu, které zůstávají doménou archeologie a historie. Ke vzniku a.m. přispěli ve 20. a 30. l. 20. st. představitelé chicagské školy s-gie města (R. E. Park, E. W. Burgess) a výzkumy malých městských komunit (viz Middletown). V prvních desetiletích 20. st. byly položeny také základy angl. a.m., zejm. výzkumy afr. koloniálních měst a velkých angl. průmyslových center. K dalšímu rozvoji a.m. došlo ve 40. a 50. l. v důsledku potřeby věd. reflexe prudkého růstu urbanizace ve vyspělých zemích světa. V této době R. Redfield věnoval pozornost rozdílům mezi městem a venkovem a proměnám tradičního způsobu života v procesu akulturace. V 60. l. se do centra zájmu a.m. dostává stále více problematika urbanizace a industrializace rozvojových zemí, studium migrace venkovského obyv. do velkých průmyslových center a expanze městského způsobu života do venkovských oblastí. Negativním soc. důsledkům těchto procesů věnoval v této době pozornost zejm. O. Lewis. Tato výzk. orientace nabývá na významu v průběhu 60. a 70. l. v souvislosti s populační explozí, živelným růstem městských aglomerací a prohlubováním soc. a polit. rozporů v zemích třetího světa. V SRN se rozvíjí etnografie velkého města. Současná anglosaská a.m. představuje řadu volně spjatých výzk. orientací, škol a směrů, je ale možné vymezit její tematické okruhy: 1. sociokult. procesy spjaté s migrací venkovského obyv. do měst, zahrnující např. analýzu motivů, které vedly imigranty k odchodu do měst, rozbory proměn tradičního způsobu života v nových podmínkách atd.; 2. městské instituce jako relativně samostatné kult. jednotky s různými typy vztahů, vzorů chování a hierarchií hodnot (továrny, úřady, restaurace, školy, nemocnice atd.); 3. kult. specifika jednotlivých městských regionů a čtvrtí, jejich etnických, rasových, profesních subkultur; 4. rozdíly způsobu života města a venkova, adaptační mechanismy, které umožňují přeměny tradičních kult. vzorů v městském kult. prostředí; 5. specifika rodinného života, pravidla uzavírání manželství, fungování, dezintegrace a rozkladu rodiny v městských podmínkách. Svými empir. výzkumy životního způsobu současné městské populace přispěla a.m. k rozvoji.

urban anthropology anthropologie de la ville, anthropologie urbaine Stadtvolkskunde antropologia urbana

Literatura: Eddy, E.: Urban Anthropology: Research Perspectives and Strategies. Georgia 1968; Mangin, W.: Peasants in Cities: Readings in Anthropology of Urbanization. Boston 1970.

Václav Soukup