Kategorie:Vědecké společnosti a spolky

Vědecké společnosti a spolky

Vědecké společnosti, konstituované podle spolkového zákona a představující nezávislé, samosprávné diskusní kruhy badatelů v určité disciplíně, začaly v českém prostředí vznikat na konci 19. století. V případě sociologie k tomu došlo v polovině dvacátých let 20. století založením Masarykovy sociologické společnosti, v následující dekádě vznikla vůči ní konkurenční Společnost pro sociální bádání a po druhé světové válce Sociologický kruh pražských vysokoškoláků; význam jiných vědeckých společností pro českou sociologii byl v tomto období zanedbatelný (srov. i v oddíle Státní/veřejné výzkumné instituce). I když Společnost pro sociální bádání jako (fakticky vzato) soukromý podnik přečkala komunistický převrat a trvala až do počátku osmdesátých let, v zásadě lze konstatovat, že české vědecké sociologické společnosti zanikly s nástupem komunistického režimu, který rovněž likvidoval sociologii jako obor. „Nová“, alespoň formálně marxistická sociologie, která se konstituovala v šedesátých letech 20. století si vytvořila vlastní Československou sociologickou společnost při ČSAV (analogicky vznikla i Československá demografická společnost, obě společnosti se přitom do jisté míry prolínaly), která byla až do roku 1989 jedinou reprezentantkou československé akademické obce v tomto oboru. V devadesátých letech 20. století byla tato společnost transformována do podoby Masarykovy české sociologické společnosti (dnes Česká sociologická společnost), nově vznikla Česká asociace pro sociální antropologii. Vliv těchto společností ovšem nedosahuje jejich významu z období vlády komunistického režimu, kdy relativně štědré financování a organizační zázemí poskytované ČSAV umožňovalo poměrně rozsáhlou vědeckoorganizační činnost, ani z období meziválečného, kdy byly neseny korporativní iniciativou svých členů.