Potenciál sociokulturní

potenciál sociokulturní – soc.-kult. naladěnost, potence, která může stimulovat vývoj lokální kultury, nebo mu naopak bránit. P.s. vytváří specif. podmínky životního stylu v rámci lokální kultury. P.s. vyplývá především z demogr. a soc. charakteristik populace a z podmínek života na daném území, ze specifik životního prostředí, z tradice. Představuje tedy konstelaci kult. hodnot, idejí či jiných duchovních výtvorů, zahrnuje však také spolupůsobení prostředí a dějinného momentu. Vytváří specif. podmínky pro životní projevy lidí a jejich identifikaci s vlastní kulturou i kulturou přicházející ze zdrojů mimo dané území. Vyjadřuje soc.-kult. naladěnost, potenci, která může vývoj kultury stimulovat nebo mu naopak bránit. Jednotlivé složky konstitutivně působícího p.s. se vyskytují jak v mikrosoc., tak makrosoc. měřítku. P.s. je závislý jednak na relativně autonomních a stálých sociokult. kvalitách, jednak na procesech migrace obyv., kult. difúze a akulturace. Konstantní složky p.s. vyjadřují spíše modální aspekty kultury obsažené v životním stylu, složky variabilní postihují marginální projevy kultury v životě lidí. P.s. stimuluje procesy zakotvené v socializaci a enkulturaci (v intra- i intergeneračním pohledu) i procesy soc. a kult. změny. Situování fenoménu p.s. do vztahu k určitému území akcentuje rovněž tzv. sociabilitu území. V s-gicko-urbanistickém pojetí koreluje p.s. především se strukturou hmotné složky kultury, druhotně s potřebami, jednáním a chováním populace. Vzniká v podstatě kumulací kult. hodnot a statků na určitém území a je spjat s přetvářením životního prostředí. Hlavní pozornost při studiu p.s. je věnována „aktérům“ hodnototvorných činností a jejich schopnosti reprodukce v rámci stávajícího sociokult. systému. Rysy populace se ozřejmují v kulturních vzorech, ve způsobu života, ve vztahu ke kulturnímu dědictví, ale i v úsilí o regulování přír. a životního prostředí, ve schopnosti přijímat kulturní inovace a využívat i jiné než vlastní kult. hodnoty, normy a standardy.

sociocultural potential potentiel socioculturel soziokulturelles Potential potenziale socio-culturale

Literatura: Featherstone, M.: Global and Local Cultures. London 1992; Moscovici, S.: Social Influence and Social Change. London 1976; Tyszka, A.: Uczastnictwo v kulturze. Warszawa 1971.

Martin Matějů