Trend mnohonásobný

trend mnohonásobný – agregovaný trend vzniklý propojením několika zákl. dlouhodobých vzájemně souvisejících trendů. T.m. je nástrojem syntézy poznatků do podoby vývojového syndromu, protože trendy, které shlukuje, se vzájemně doplňují, předbíhají, opožďují, ale vždy v dlouhodobé perspektivě vystupují pospolu jako svého druhu tresť dynamických procesů, jimiž prochází společnost v určité fázi svého vývoje. Značná část vývojových paradigmat té které společnosti v té či oné etapě vývoje má charakter t.m. (viz např. společnost industriální nebo společnost postindustriální). Význ. empir. generalizace spol. vývoje v podstatě na této bázi vytvořili P. A. Sorokin, A. L. Kroeber, A. J. Toynbee, H. Spencer a další. Prognostici H. Kahn a A. J. Wiener zkonstruovali schéma t.m., jímž prošla záp. společnost v období mezi 10. či 11. st. a současností. T.m. jsou obvykle tvořeny sekulárními trendy či trendy kvazi-sekulárními.

multiple trend trend multiple vielfacher Trend trend multiplo

Literatura: viz prognostika.

Jiří Linhart