Usedlost

usedlost – též grunt, statek, v Německu také dvorec, dvůr (Bauernhof), v anglosaských zemích farma – původně označení jednotlivého zemědělského osídlení, ustáleného, s rodinnou hosp. výrobní jednotkou vázanou pevně k půdě (viz hospodářství rodinné zemědělské). Za feudalismu souviselo označení u. s berní jednotkou a se zdaněním půdy, ale tato vazba byla složitá, časově i místně proměnlivá. Název u. se zachoval pro zemědělskou hospodařící jednotku libovolné velikosti. Po zrušení poddanství v r. 1848 se vlastnictví u. stalo základem selského stavu (viz sedlák), a tím i charakteristickým rysem zámožnější, privilegované vrstvy vesnického obyv., i když malé u. vlastnili i tzv. chalupníci. Majitelé u. se odlišovali od domkářů, podruhů a dalších námezdních zemědělských pracovníků vlastnictvím domu, půdy a hosp. zvířectva, a tím i schopností alespoň částečné obživy z u. Byli stabilním prvkem struktury obyv. vesnice. Velikost, vybavení, prostorové dispozice u. byly nejen znaky majetnosti, resp. soc. postavení, ale i místní kultury, stylu života. Typickými součástmi čes. u. byly: obytné stavení – často s odděleným výměnkem, příp. čeledník, stodola, chlév, dvůr, pole. V těchto prostorách se formovala specif. společenství rodinná a pracovní s přesným rozdělením rolí a soc. pozic. S velikostí u. přibývalo námezdních pracovních sil. Velkostatky už ztrácely charakter typických rodinných selských u. Kromě vztahů uvnitř u. byly pro život na vesnici důležité vztahy mezi jednotlivými u., které lze charakterizovat pojmem sousedství. V těchto dimenzích se formovala vesnická komunita, podle F. Tönniese typický příklad společenství (viz Gemeinschaft a Gesellschaft), resp. komunity. Zkoumáním všech těchto vztahů a souvislostí se zabývá sociologie venkova. V čes. zemích zanikly u. v 50. l. v souvislosti s kolektivizací zemědělství, i když označení u. se někdy dále používá pro typické budovy zbylé po někdejších majitelích u. V souvislosti s restitucí rolnických hospodářství v 90. l. lze očekávat návrat některých tradičních prvků u., ale určité typické znaky u. spojené s tradičním způsobem hospodaření mizí i ve vyspělých záp. státech (zejm. v důsledku specializace zemědělské výroby, mechanizace zemědělských prací a modernizace zemědělských obydlí).

farmstead, farm ferme, propriété rurale Bauernhof podere

Věra Dvořáková