Konflikt kulturní

konflikt kulturní – typ konfliktu spočívající v procesu, ve kterém členové dvou či více vzájemně propojených komunikujících kultur nebo subkultur prosazují zároveň (proti sobě) značně odlišné, až protikladné kult. prvky. V podstatě je k.k. typem kulturních kontaktů, příp. akulturace, který má charakter soupeření. Soupeřící strany se vzájemně jeví jako kontrakultury. I uvnitř osobnosti může probíhat k.k., např. v situaci kulturního šoku, kdy jsou jednotlivcem sdílené kult. hodnoty, normy a ideje náhle konfrontovány s neslučitelnými, ale současně přitažlivými hodnotami cizí kultury. K.k. lze charakterizovat i jako proces, ve kterém jednotlivec nebo soc. skupina usilují o dosažení vlastních cílů konfrontací, eliminováním nebo zničením příslušníků jiné kultury, jiného kult. systému. V takové soc. situaci je protivník definován rozdíly v zájmech, motivacích a cílech. Zdrojem k.k. je velice často antagonismus vyrůstající z rozdílného chápání sociokult. regulativů a z předsudků pramenících z pocitu ohrožení. Při konfrontaci příslušníků různých nár. kultur hraje význ. roli etnocentrismus i různé vymezení cílů, hodnotových a normativních systémů a vzorů chování. Podle způsobu řešení k.k. může dojít k posílení, rozkolísání nebo ztrátě kult. identity, resp. k různé míře kulturní dezintegrace.

culture conflict conflit culturel Kulturkonflikt conflitto culturale

Literatura: Hollander, A. N. J.: Der Kulturkonflikt als soziologischer Begriff und als Erscheinung. Kölner Zeitschrift für Soziologie, 1955; Kwaśniewski, K.: Zderzenie kultur. Toszamość a aspekty konfliktów i tolerancji. Warszawa 1982.

Václav Soukup