Scientismus

scientismus – (z lat. scientia = vědění, znalost) – koncepce jednostranně akcentující význam vědy v procesu poznání a její uplatnitelnosti v životě jedince i společnosti, přičemž se za charakteristické v této souvislosti považují rysy přír. věd. Zdůrazňuje-li s. spíše relevantnost tech. věd a techniky vůbec, přechází v technokratismus. S. bývá spjat s metodol. redukcionismem, který požaduje, aby i soc. vědy a humanitní obory využívaly metody, které se osvědčily v přír. vědách, především ve fyzice. S. přehlíží různorodost vědních disciplín, kval. rozdíly mezi nimi i v otázce míry exaktnosti. S. byl programově propagován logickým empirismem, zejm. v jeho raném stadiu, kdy byl vytyčen program fyzikalismu a jednotné vědy. S., který vyrostl na půdě osvícenského pojetí možností a funkcí vědy, byl posilován zdánlivě lineárním a bezrozporným vývojem věd. poznání a zejm. jeho tech. aplikací. Z těchto zdrojů vyrůstají také koncepce industriální společnosti a postindustriální společnosti, teorie konvergence a informační společnosti, které jsou bytostně scientistické a některými svými aspekty dokonce jednostranně technokratické. V s-gii s. téměř nevyhnutelně vede k naturalistickému redukcionismu, protože již v obecném modelu s. je obsažena nejen víra v univerzální způsobilost vědy řešit všechny závažné problémy, ale také víra v univerzálnost jednoho modelu vědy, v instrumentář způsobů získávání vědomostí rozpracovaný přír. vědami.

scientism scientisme Szientismus scientismo

Literatura: viz antiscientismus.

Karel Berka
Miloslav Petrusek