Ovdovění

ovdovění – význ. životní a též tzv. demografická událost charakterizovaná jako zánik manželství smrtí partnera. Pro jednotlivce navozuje novou soc. situaci, většinou dochází k poměrně výrazné změně jeho životního způsobu, často i ke změně soc. postavení, životní úrovně, příp. prestiže, k omezení soc. kontaktů apod., k nutnosti socializace v nové životní roli vdovy a vdovce (viz vdovství). Důležité je, v jakém věku k o. dojde a zda tato událost zakládá krátkodobý, dlouhodobý či trvalý stav. O. ve fázi životního cyklu, kdy rodina pečuje o nezletilé děti, navozuje podobné soc. problémy jako rozvod, které však zároveň bývají poměrně rychle eliminovány opětovným sňatkem. Většina přír. a hist. společností s relativně četnými případy o. v mladším (reprodukčním) věku dbala na to, aby ovdovělé osoby nezůstaly osamocené, a řešila tento problém v rámci složitých klasifikačních vztahů (viz sororát a levirát). V tzv. vyspělých společnostech se tyto problémy zmenšily zároveň s prodlužováním lidského života (viz demografická revoluce), resp. se zvyšováním středního a průměrného věku (viz naděje dožití, věk, dlouhověkost). O. však dále funguje jako hojně se vyskytující životní mezník v postproduktivním věku, kdy zakládá jiné specif. problémy (viz též stáří, demografické stárnutí), většinou již neeliminované opětovným sňatkem. Z demogr. hlediska pozbylo o. jako hromadný jev na významu, protože už min. ovlivňuje demografickou reprodukci, resp. porodnost (zajímá dnes spíše historickou demografii). Sledování o. úzce souvisí se sledováním úmrtnosti. Koeficient o. udává poměr ovdovělých osob ke střednímu stavu osob žijících v manželství, zvlášť za muže a za ženy, většinou ve věkové kohortě (viz analýza kohortní). O. žen je v současné době zejm. v Čechách výrazně frekventovanějším případem než o. mužů vzhledem k vyšší úmrtnosti mužů (viz též pohlaví). Podobně jako u rozvodovosti lze sledovat proces zániku manželství úmrtím jednoho z partnerů v závislosti na době trvání manželství. Pravděpodobnost o. lze vypočítat z tzv. tabulek ovdovění (viz tabulky života). Často se sleduje proces zániku manželství jako celek, ze kterého se vyčleňují tři dílčí procesy: zánik manželství o. muže, zánik manželství o. ženy a rozvod. O. lze sledovat též podle příčin úmrtí.

widowhood veuvage Verwitwen vedovanza

Literatura: viz demografie.

Alena Vodáková